FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Celem konkursu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Konkurs prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać najbliższe otoczenie – swoje miejsce na Ziemi. W ramach Konkursu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit.

Jest to działanie, które przyczynia się do rozwiązania ważnego problemu społecznego oraz przynosi korzyść lub ulgę osobom potrzebującym pomocy. Projekt złożony w konkursie grantowym „Moje miejsce na Ziemi” powinien być realizowany na rzecz najbliższego otoczenia: miejscowości, dzielnicy, osiedla, podwórka czy grupy sąsiadów tym samym angażując ich w zaplanowane działania.

Wszystkie organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne prowadzące działalność statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności są to: fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, szkoły, domy kultury, świetlice, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, spółdzielnie mieszkaniowe, koła gospodyń wiejskich.

Wnioskodawcą nie może być:
m) partia i organizacja polityczna lub podmiot przez nie utworzony;
n) związek zawodowy;
o) organizacja pracodawców;
p) przedsiębiorca, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej;
q) osoba fizyczna;
r) wspólnota mieszkaniowa;
s) sołectwo;
t) spółka prawa handlowego;
u) spółdzielnia socjalna;
v) spółka non-profit;
w) przedsiębiorstwo społeczne;
x) rada rodziców.

Nie, jednak każdy kto ma pomysł na inicjatywę społeczną może skontaktować się z organizacją pozarządową działającą w najbliższym otoczeniu (np. dzielnicy lub miejscowości) lub instytucją samorządową i wspólnie z nią złożyć wniosek.

Tak. Organizacja będąca stowarzyszeniem zwykłym zarejestrowana w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w swoim powiecie może wziąć udział w konkursie.

Koło Gospodyń Wiejskich jest podmiotem upoważnionym do składania wniosku w programie, pod warunkiem, że zostało zarejestrowane w systemie ARiMR i nadano mu numer NIP.

Ten komunikat oznacza, że złożyli Państwo wniosek w innym programie prowadzonym przez Fundację (darowizny dla organizacji). Zgodnie z Regulaminem darowizn, nie mogą Państwo zatem złożyć kolejnego wniosku. Formularz programu „Moje miejsce na Ziemi” zostanie Państwu udostępniony w systemie w momencie kiedy:
c) zostanie on rozpatrzony negatywnie a na następnie odrzucony w systemie,
d) zostanie od rozpatrzony pozytywnie, przyznany, a następnie poprawnie rozliczony.

Niestety nie, w ramach konkursu jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

 • Fundacje i stowarzyszenia- statut oraz wyciąg z KRS.
 • Biblioteki publiczne oraz domy kultury- statut oraz odpis z Księgi Rejestrowej
  Instytucji Kultury.
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego:
  Gmina – statut oraz zaświadczenie Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej,
  Powiat – statut, uchwały Rady Powiatu w sprawie: wyboru Starosty oraz powołania
  Skarbnika
 • Koło Gospodyń Wiejskich – zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Kół
  Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR oraz statut i uchwała KGW
  powołująca zarząd.
 • Parafia – aktualne zaświadczenia właściwego wojewody potwierdzające osobowość
  prawną parafii i dane osoby pełniącej funkcje organu parafii (proboszcza).
 • Diecezja – aktualne zaświadczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  potwierdzające osobowość prawną Parafii i wskazującego imiennie osobę prawnie
  ustanowioną Biskupem.
 • Zakon – aktualne zaświadczenia właściwego wojewody potwierdzające osobowość
  prawną zakonu oraz wskazującego imiennie osobę pełniącą funkcje organu kościelnej
  osoby prawnej.
 • Klasztor – aktualne zaświadczenia właściwego wojewody potwierdzające osobowość
  prawną klasztoru oraz wskazującego imiennie osobę pełniącą funkcje organu
  kościelnej osoby prawnej.
 • Stowarzyszenia zwykłe – wyciąg z Ewidencji (stowarzyszeń/klubów) prowadzonej
  przez gminę/powiat oraz statut.
 • Szkoły – aktualne zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora razem z
  pełnomocnictwem uprawniającej do składania oświadczeń woli w sprawach
  finansowych w imieniu organu prowadzącego- wydane przez
  prezydenta/wójta/burmistrza.
 • Uczelnie wyższe – akt stwierdzający wybór rektora uniwersytetu wydany przez
  uczelnianą komisje wyborczą oraz pełnomocnictwo wydane przez rektora (jeśli jest
  taka potrzeba)

Wnioski składać można wyłącznie poprzez generator wniosków, czyli formularz on-line dostępny na stronie https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login. Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Każdy projekt, którego celem jest pomoc lokalnej społeczności ma szansę na dofinansowanie w konkursie. Projekt musi jednak dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów:

 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (np. turniej szachowy, organizacja biegu na orientację, zajęcia sportowe dla wszystkich mieszkańców dla poszczególnych grup wiekowych np. nordick walking, zumba, pilates, zdrowy kręgosłup, ścieżki biegowe);
 • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (np. warsztaty żywienia (zero waste, dieta wegańska), konsultacje dietetyczne, programy profilaktyczne np. różowy październik czy movember);
 •  przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (np. zajęcia komputerowe dla seniorów, organizacja zajęć z języka polskiego dla uchodźców, inicjatywy budujące wspólnoty międzypokoleniowe (kronika miejscowości, wywiady z seniorami, festiwal
  historii miejscowości, święto ulicy, warsztaty o rodzinnych tradycjach, wystawa zdjęć rodzinnych);
 • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i drogowego);
 • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (np. renowacja lokalnych zabytków, upamiętnienie ważnej osoby dla mieszkańców, mobilne biblioteki, festiwal teatralny, ścieżka historyczna, warsztaty z tworzenia gier miejskich, questing);
 • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt (np. budowa budek dla ptaków lub jeży, akcja sprzątania lasu, stworzenie ogrodu społecznego lub deszczowego).
 • podnoszenia świadomości ekologicznej na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju (np. ścieżki przyrodnicze, murale pochłaniające smog).

Przygotowanie do projektu krok po kroku:

a) zastanów się, komu chcesz pomóc i dowiedz się jak najwięcej o problemach, z jakimi boryka się dana grupa czy społeczność. Informacji możesz szukać w Internecie, lokalnych mediach czy popytać okolicznych mieszkańców;
b) wybierz jeden problem, którego rozwiązanie jest w zasięgu Twoich możliwości. Cel jaki sobie założysz powinien być konkretny, mierzalny, ambitny, realistyczny i określony w czasie. Pamiętaj, że musi być on odpowiedzią na wcześniej zidentyfikowany problem;c) korzystaj z doświadczenia innych. Zbierz informacje o podobnych inicjatywach, przeszukaj Internet;
d) stwórz zarys harmonogramu, w którym wskażesz działanie, czas realizacji i szacunkowy budżet projektu;
e) zaproś do współpracy inne osoby z Twojego otoczenia (np. sąsiadów) i rozdziel zadania;
f) przygotuj plan B – zastanów się, jakie są potencjalne zagrożenia (np. powrót obostrzeń) i jakie środki zaradcze podejmiesz, jeżeli wystąpią problemy w realizacji projektu. Ten plan będzie realizowany w przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń.

a) opisu Projektu zawierającego w szczególności cel i rodzaj zaplanowanych działań, wskazanie grupy odbiorców i oczekiwanych rezultatów w zakresie zaspokojenia ich potrzeb;
b) kosztorysu Projektu według wzoru zamieszczonego w Generatorze Wniosków;

Ponadto, we wniosku należy wskazać ewentualne przeszkody, jakie mogą wystąpić w realizacji projektu i opisać sposoby ich przeciwdziałania oraz podać przykłady, w jaki sposób projekt będzie promowany w lokalnej społeczności.

Termin realizacji projektu, jest okresem, w którym mogą Państwo realizować zakupy finansowane z programu „Moje Miejsce na Ziemi”. Realizacje projektu można rozpocząć od 20 września 2023 r.

Z kolei datą zakończenia jest termin, do którego bezwzględnie muszą zostać zrealizowane wszystkie inicjatywy związane z projektem. Oznacza to, że wszystkie faktury muszą być wystawione do daty zakończenia projektu.

Tak, istnieje możliwość stworzenia wersji roboczej wniosku. W systemie https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login nazwana jest on „draft”.

Środki mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu, tj.:

 • materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych;
 • podróże, transport uczestników projektu, przewóz materiałów;
 • promocję projektu;
 • koszty administracyjne bezpośrednio związane z projektem – np. druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów;
 • wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja projektu nie jest możliwa.

Wręcz przeciwnie. Gorąco prosimy o przyłożenie szczególnej uwagi do tego pola, wykrycie potencjalnych zagrożeń oraz zaproponowanie jak im przeciwdziałać. Celem pytania jest sprawdzenie, czy wnioskodawca prezentuje odpowiedzialną postawę względem realizowanej inicjatywy. Zagrożenia dotyczące realizacji projektu są jego naturalną częścią. Istotne jest czy wnioskodawca jest ich świadomy i w razie wystąpienia zagrożeń, będzie na tyle elastyczny by inicjatywę kontynuować.

Nie. Wnioskować można wyłącznie o równe kwoty, wymienione powyżej.

Nie ma takiej możliwości. Dołączenie do wniosku budżetu stworzonego na wzorze innym niż ten wymagany przez Fundację skutkuje odrzuceniem wniosku aplikacji na etapie oceny formalnej.
Tak. Istnieje możliwość współfinansowania projektu, o ile rozpoczyna się on najwcześniej 20 września 2023 r., a kończy najpóźniej 30 czerwca 2024 r.
Wkład własny nie jest kryterium podlegającym ocenie. Nie jest on również dodatkowo punktowany.

Jeśli Państwa instytucja/organizacja jest podatnikiem podatku VAT czynnym powinna sporządzić budżet w kwotach netto. Podatek nie może zostać pokryty z kwoty darowizny.

Nie, o darowiznę z Fundacji można wnioskować wyłącznie wtedy, gdy poprzednio otrzymany grant został poprawnie rozliczony.
Wnioski należy składać w terminie od 15 czerwca 2023 r. do 31 lipca 2023 r., do godziny 23.59
Wnioski zostaną rozpatrzone do 7.09.2023 r.
Projekt, który został zaakceptowany do dofinansowania można zrealizować w terminie od 20 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Samo złożenie wniosku nie oznacza przyznania grantu. Ostateczną decyzję o przyznaniu darowizny podejmuje Komisja Programowa. Przy ocenie wniosków pod uwagę będą brane przede wszystkim poniższe kryteria:

 • potrzeba realizacji projektu dla określonej społeczności lokalnej;
 • jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie projektem);
 • zaangażowanie lokalnej społeczności;
 • atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców;
 • działania proekologiczne.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.fundacja.orlen.pl najpóźniej do dnia 7 września 2023 r.

Umowa darowizny zawierana jest pomiędzy Wnioskodawcą a Organizatorem – Fundacją ORLEN.

Środki będą przekazywane po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu z Fundacją ORLEN umowy darowizny. Pieniądze zostaną przesłane przelewem bankowym na rachunek wskazany w umowie.

Tak. Wymagane jest przedstawienie Fundacji ORLEN raportu końcowego, który należy złożyć przez generator wniosków, czyli formularz on-line dostępny na stronie https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login. Raport końcowy musi zawierać:

a) podsumowanie Projektu w formie opisowej (według wzoru dostępnego w Generatorze);
b) rozliczenie kosztów i kopie dokumentów księgowych dotyczących realizacji Projektu;
c) co najmniej 5 zdjęć, jeżeli Projekt to umożliwia, obrazujących zrealizowany Projekt, opcjonalnie materiał video (do 1,5 minuty).

Raport końcowy należy przesłać w terminie do trzech miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, czyli do końca września 2024 roku.

Czym są kategorie budżetowe?

Kategoriami budżetowymi jest pięć sekcji wyszczególnionych w budżecie, nazwanych odpowiednio:

 • materiały potrzebne do realizacji projektów
 • podróże
 • promocja projektu
 • koszty administracyjne
 • wynagrodzenie dla specjalistów

Akceptacji ze strony Fundacji wymaga przenoszenie środków większych niż 20%* między kategoriami. Z kolei zamiana kosztów w obrębie jednej kategorii, takiej aprobaty nie wymaga.
* dotyczy kategorii, z której przenosimy środki.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt: mojemiejsce@orlen.pl