FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Podstawowe informacje

Celem konkursu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Konkurs prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać najbliższe otoczenie – swoje miejsce na Ziemi. W ramach Konkursu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit.

Jest to działanie, które przyczynia się do rozwiązania ważnego problemu społecznego oraz przynosi korzyść lub ulgę osobom potrzebującym pomocy. Projekt złożony w konkursie grantowym „Moje miejsce na Ziemi” powinien być realizowany na rzecz najbliższego otoczenia: miejscowości, dzielnicy, osiedla, podwórka czy grupy sąsiadów tym samym angażując ich w zaplanowane działania.

Każdy projekt, którego celem jest pomoc lokalnej społeczności ma szansę na dofinansowanie w konkursie. Projekt musi jednak dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów:

 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (np. ustawienie stojaków na rowery, doposażenie klubu sportowego, dofinansowanie budowy skateparku);
 • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (np. warsztaty na temat zdrowego żywienia, ogólnodostępne treningi sportowe i konsultacje dietetyczne);
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (np. doposażenie świetlicy środowiskowej, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, inicjatywy budujące wspólnoty międzypokoleniowe)
 • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego);
 • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (np. renowacja lokalnych zabytków, upamiętnienie osoby ważnej dla mieszkańców, stworzenie muralu, mobilne biblioteki);
 • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt (np. budowa budek dla ptaków czy uli miejskich, stworzenie ogrodu społecznego).
 • podnoszenia świadomości ekologicznej na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju (np. warsztaty zero waste, murale pochłaniające smog).

Nie. Wnioskować można wyłącznie o równe kwoty, wymienione powyżej.

Podmioty

Wszystkie organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa strona 6 handlowego) oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne prowadzące działalność statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W szczególności są to:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • kluby sportowe,
 • organizacje społeczno-zawodowe rolników,
 • szkoły,
 • domy kultury, świetlice,
 • jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • spółdzielnie mieszkaniowe, koła gospodyń wiejskich.

Wnioskodawcą nie może być:

 • partia i organizacja polityczna lub podmiot przez nie utworzony;
 • związek zawodowy;
 • organizacja pracodawców;
 • przedsiębiorca, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej;
 • osoba fizyczna;
 • wspólnota mieszkaniowa;
 • sołectwo;
 • spółka prawa handlowego;
 • spółdzielnia socjalna;
 • spółka non-profit;
 • przedsiębiorstwo społeczne;
 • rada rodziców.

Nie, jednak każdy kto ma pomysł na inicjatywę społeczną może skontaktować się z organizacją pozarządową działającą w najbliższym otoczeniu (np. dzielnicy lub miejscowości) lub instytucją samorządową i wspólnie z nią złożyć wniosek.

Tak. Organizacja będąca stowarzyszeniem zwykłym zarejestrowana w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w swoim powiecie może wziąć udział w konkursie.

Koło Gospodyń Wiejskich jest podmiotem upoważnionym do składania wniosku w programie, pod warunkiem, że zostało zarejestrowane w systemie ARiMR i nadano mu numer NIP.

Umowa darowizny zawierana jest pomiędzy Wnioskodawcą a Organizatorem — Fundacją ORLEN.

Wypełnianie wniosku

Wnioski składać można wyłącznie poprzez generator wniosków, czyli formularz on-line dostępny na stronie https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login. Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

 • Fundacje i stowarzyszenia — statut oraz wyciąg z KRS.
 • Biblioteki publiczne oraz domy kultury — statut oraz odpis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury.
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego:
  Gmina – statut oraz zaświadczenie Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej,
  Powiat – statut, uchwały Rady Powiatu w sprawie: wyboru Starosty oraz powołania Skarbnika
 • Koło Gospodyń Wiejskich — zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR oraz statut i uchwała KGW powołująca zarząd.
 • Parafia – aktualne zaświadczenia właściwego wojewody potwierdzające osobowość prawną parafii i dane osoby pełniącej funkcje organu parafii (proboszcza).
 • Diecezja — aktualne zaświadczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdzające osobowość prawną Parafii i wskazującego imiennie osobę prawnie ustanowioną Biskupem.
 • Zakon – aktualne zaświadczenia właściwego wojewody potwierdzające osobowość prawną zakonu oraz wskazującego imiennie osobę pełniącą funkcje organu kościelnej osoby prawnej.
 • Klasztor — aktualne zaświadczenia właściwego wojewody potwierdzające osobowość prawną klasztoru oraz wskazującego imiennie osobę pełniącą funkcje organu kościelnej osoby prawnej.
 • Stowarzyszenia zwykłe — wyciąg z Ewidencji (stowarzyszeń/klubów) prowadzonej przez gminę/powiat oraz statut.
 • Szkoła Podstawowa — aktualne zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora razem z pełnomocnictwem uprawniającej do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu organu prowadzącego- wydane przez prezydenta/wójta/burmistrza.
 • Szkoła Ponadpodstawowa — aktualne zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora razem z pełnomocnictwem uprawniającej do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu organu prowadzącego- wydane przez prezydenta/wójta/burmistrza lub uchwała zarządu powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora razem z pełnomocnictwem uprawniającej do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu organu prowadzącego
  strona 5
 • Uczelnie wyższe — akt stwierdzający wybór rektora uniwersytetu wydany przez uczelnianą komisje wyborczą oraz pełnomocnictwo wydane przez rektora (jeśli jest taka potrzeba)
 • Opisu Projektu zawierającego w szczególności cel i rodzaj zaplanowanych działań, wskazanie grupy odbiorców i oczekiwanych rezultatów w zakresie zaspokojenia ich potrzeb;
 • kosztorysu Projektu według wzoru zamieszczonego w Generatorze Wniosków;


Ponadto, we wniosku należy wskazać ewentualne przeszkody, jakie mogą wystąpić w realizacji projektu i opisać sposoby ich przeciwdziałania oraz podać przykłady, w jaki sposób projekt będzie promowany w lokalnej społeczności.

Niestety nie, w ramach konkursu jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Tak, istnieje możliwość stworzenia wersji roboczej wniosku. W systemie https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login nazwana jest on „draft”.

Ten komunikat oznacza, że złożyli Państwo wniosek w innym programie prowadzonym przez Fundację (darowizny dla organizacji). Zgodnie z Regulaminem darowizn, nie mogą Państwo zatem złożyć kolejnego wniosku.

Formularz programu „Moje miejsce na Ziemi” zostanie Państwu udostępniony w systemie w momencie kiedy:

 • zostanie on rozpatrzony negatywnie a na następnie odrzucony w systemie,
 • zostanie od rozpatrzony pozytywnie, przyznany, a następnie poprawnie rozliczony.

Wręcz przeciwnie. Gorąco prosimy o przyłożenie szczególnej uwagi do tego pola, wykrycie potencjalnych zagrożeń oraz zaproponowanie jak im przeciwdziałać. Celem pytania jest sprawdzenie, czy wnioskodawca prezentuje odpowiedzialną postawę względem realizowanej inicjatywy. Zagrożenia dotyczące realizacji projektu są jego naturalną częścią. Istotne jest czy wnioskodawca jest ich świadomy i w razie wystąpienia zagrożeń, będzie na tyle elastyczny by inicjatywę kontynuować.

Realizacja projektu

Przygotowanie do projektu krok po kroku:

 • zastanów się, komu chcesz pomóc i dowiedz się jak najwięcej o problemach, z jakimi boryka się dana grupa czy społeczność. Informacji możesz szukać w Internecie, lokalnych mediach czy popytać okolicznych mieszkańców;
 • wybierz jeden problem, którego rozwiązanie jest w zasięgu Twoich możliwości. Cel jaki sobie założysz powinien być konkretny, mierzalny, ambitny, realistyczny i określony w czasie. Pamiętaj, że musi być on odpowiedzią na wcześniej zidentyfikowany problem;
 • korzystaj z doświadczenia innych. Zbierz informacje o podobnych inicjatywach, przeszukaj Internet;
 • stwórz zarys harmonogramu, w którym wskażesz działanie, czas realizacji i szacunkowy budżet projektu;
  e) zaproś do współpracy inne osoby z Twojego otoczenia (np. sąsiadów) i rozdziel zadania;
  f) przygotuj plan B – zastanów się, jakie są potencjalne zagrożenia (np. powrót obostrzeń) i jakie środki zaradcze podejmiesz, jeżeli wystąpią problemy w realizacji projektu. Ten plan będzie realizowany w przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń.

Tak. Istnieje możliwość współfinansowania projektu, o ile rozpoczyna się on najwcześniej 3 października 2022 r. a kończy najpóźniej 30 czerwca 2023 r.

Terminy

Wnioski należy składać w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r., do godziny 23.59.

Wnioski zostaną rozpatrzone do 3.10.2022 r.

Projekt, który został zaakceptowany do dofinansowania można zrealizować w terminie od 3 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Termin realizacji projektu, jest okresem, w którym mogą Państwo realizować zakupy finansowane z programu „Moje Miejsce na Ziemi”. Realizacje projektu można rozpocząć od 3 października 2022 r.

Z kolei datą zakończenia jest termin, do którego bezwzględnie muszą zostać zrealizowane wszystkie inicjatywy związane z projektem. Oznacza to, że wszystkie faktury muszą być wystawione do daty zakończenia projektu.

Raport końcowy należy przesłać w terminie do trzech miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.

Budżet i wkład własny

Środki mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu, tj.:

 • materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych;
 • podróże, transport uczestników projektu, przewóz materiałów;
 • promocję projektu;
 • koszty administracyjne bezpośrednio związane z projektem – np. druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów;
 • wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja projektu nie jest możliwa.

Akceptacji ze strony Fundacji wymaga przenoszenie środków większych niż 20%* między kategoriami. Z kolei zamiana kosztów w obrębie jednej kategorii, takiej aprobaty nie wymaga.
* dotyczy kategorii, z której przenosimy środki.

Nie ma takiej możliwości. Dołączenie do wniosku budżetu stworzonego na wzorze innym niż ten wymagany przez Fundację skutkuje odrzuceniem wniosku aplikacji na etapie oceny formalnej.

Jeśli Państwa instytucja/organizacja jest podatnikiem podatku VAT czynnym powinna sporządzić budżet w kwotach netto. Podatek nie może zostać pokryty z kwoty darowizny.

Kategoriami budżetowymi jest pięć sekcji wyszczególnionych w budżecie, nazwanych odpowiednio:

 • materiały potrzebne do realizacji projektów,
 • podróże,
 • promocja projektu,
 • koszty administracyjne,
 • wynagrodzenie dla specjalistów.

Wkład własny nie jest kryterium podlegającym ocenie. Nie jest on również dodatkowo punktowany.

Rozliczenie grantu

Tak. Wymagane jest przedstawienie Fundacji ORLEN raportu końcowego, który należy złożyć przez generator wniosków, czyli formularz on-line dostępny na stronie https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login. Raport końcowy musi zawierać:

 • podsumowanie Projektu w formie opisowej (według wzoru dostępnego w Generatorze);
 • rozliczenie kosztów i kopie dokumentów księgowych dotyczących realizacji Projektu;
 • co najmniej 5 zdjęć, jeżeli Projekt to umożliwia, obrazujących zrealizowany Projekt, opcjonalnie materiał video (do 1,5 minuty).

Nie, o darowiznę z Fundacji można wnioskować wyłącznie wtedy, gdy poprzednio otrzymany grant został poprawnie rozliczony.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt: mojemiejsce@orlen.pl